Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a SWEET WEDDING Kft (továbbiakban: Szervező) által az Sweet Wedding Club működtetésével megbízott Rendszergazda és Regisztráló vállalkozás, illetve Jegyvásárló magánszemély között a Sweet Wedding Kiállításra történő jegyvásárlás során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.

Fogalom meghatározások :

 1. RENDSZERGAZDA: a Sweet Wedding Kiállítás szervezője, vagy az általa megbízott jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.
 2. JEGYVÁSÁRLÁSI FELÜLET: a www.sweetweddingkiallitas.hu honlapon a belépőjegy igénylésére és adatmódosításra alkalmas, az adatok kitöltésére alkalmas web-es felület.
 3. BELÉPŐJEGY IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a Sweet Wedding Kiállítás látogatása céljából kitölti a web-es jegyvásárlásra fenntartott felület adatait.
 4. JEGYVÁSÁRLÓ: Az a természetes személy, aki igénylése alapján Kiállításra belépőjeggyel rendelkezik.
 5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2023. augusztus 1. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A szerződő felek

1) A Szerződést megkötő szerződő felek: a Honlapon valamely Jegyet megvásárló Felhasználó (a Vevő) és a Rendszergazda (a Kiállítás szervezője).

2.2) A Rendszergazda adatai:

Cégnév: Sweet Wedding Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C

Kapcsolattartás: Isik Zsuzsanna

Postacím: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C

Telefonszám: 06306914180

E-mail cím: info@sweetweddingclub.hu

Adószám: 32300945-1-42

Cégjegyzészám: 01-09-416935

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: 3 in 1 Hosting Bt. címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fszt. 1., A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13, A tárhely-szolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/

 1. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése

2.1. A Rendszergazda az ÁSZF-et a Szervező székhelyén (1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C) kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Sweet Wedding Kiállítás honlapján (www.sweetweddingkiallitas.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.

2.2. A Jegyvásárló az megrendelő űrlap kitöltésével és a jegyek megrendelésével kijelenti, hogy az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételeket és rendelkezéseket megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3. A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, a számlázási és egyéb adatokat a Honlapon található űrlap kitöltésével és ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot.

2.3. A szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a jegyvásárlás napja.

2.4. A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul az internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni, a Jegyvásárlókat az általuk megadott email elérhetőségen tájékoztatni.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Jegyvásárló a jegyvásárlási űrlapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni.

3.2. A Jegyvásárló felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Tagság igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott.

3.3. A Jegyvásárló – az űrlap kitöltése révén az ÁSZF elfogadásával – hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze.

3.4. A Jegyvásárló hozzájárul ahhoz, hogy az űrlapon megadott személyes adatokat a Rendszergazda – személyazonosításra nem alkalmas módon – statisztikai célra felhasználja.

3.5. A Clubtag köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

3.6. A Rendszergazda a Jegyvásárló adatait – a jegyvásárlást követően legfeljebb 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni.

3.7. A Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az Infotv-ben szabályozott követelményeknek, a Clubtag élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

3.8. A Rendszergazda – technikai akadályoztatás esetén – jogosult szüneteltetni a jegyvásárlás lehetőségét. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.

 1. A jegyvásárlás menete és a jegyek rendelkezésre bocsátása

4.1. Jegyvásárló a Sweet Wedding Kiállítás oldalán található űrlap kitöltésével, majd a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra történő kattintással tudja a belépőjegyeket megvásárolni.

4.2. Belépőjegyek árát bankkártyás vagy a helyszínen készpénzes fizetéssel lehetséges kiegyenlíteni. Az online bankkártyás és átutalásos fizetés a Simple Pay-en keresztül lehetséges.

4.3. Amennyiben a banki utalás fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett: Sweet Wedding Kft. Számlaszám: 12011409-01909659-00100006 (Raiffeisen Bank)

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló e-mailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő legfeljebb 8 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre.

4.4. Online Bankkártyás fizetés esetén a Simple Pay (OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 1093, Budapest, Közraktár u. 30-32.) szolgáltatását használjuk, ahol a Megrendelő az OTP rendszerén belül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül nálunk nem kerül tárolásra és ahhoz hozzáférése nincs Szolgáltatónak.

A vásárló elfogadja, hogy Jegyvásárlói adatbázisban tárolt bármely, az online vásárlás során megadott adat a vásárló által átadásra kerüljön a Simple Pay, mint adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.5. Amennyiben Ön a vásárlásnál a „Megrendelem” / „Jelentkezem” / „Megvásárolom” / „Kérem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára. Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdte meg.

4.6. Online vásárlás esetén a belépőjegyeket Rendszergazda emailben küldi Jegyvásárló részére, ami egy igazolás a belépőjegy megvásárlásáról. Mivel Jegyvásárló és a megvásárolt belépőjegy adatai elmentésre kerülnek a Jegyvásárlói adatbázisban, így annak helyszíni bemutatására nincs szükség. Helyette a személyének igazolására alkalmas azonosító okmány is elegendő a Kiállításra való belépésre és az esetleges, éppen aktuális nyereményjátékokban való részvételre.

 1. Jegyvásárlás feldolgozása és érvényesség

5.1. Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül Rendszergazda feldolgozza és visszaigazolja Ön felé. Online vásárlásnál ez automatikusan, azonnal történik.

5.2. A szerződést Rendszergazda a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti.

5.3. A program-, időpont- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Kizárólag előre nem látható, kiszámíthatatlan események esetén változtatunk, és akkor is csak ha feltétlenül és elkerülhetetlenül szükséges.

5.4. Amennyiben a meghirdetett Kiállítás időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Rendszergazda haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit, és nem vis major helyzet idézte elő (vis major esetén az elállási joga nem él). Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 60 napon belül visszafizetjük Önnek.

5.5. Az online vagy személyesen megvásárolt belépőjegy érvényessége a rendezvény végéig szól. A rendezvény után pénzvisszafizetés kérésének helye nincs.

 

 1. A belépőjegy használata

6.1. A Sweet Wedding Kiállításra történő beengedés, illetve a kapcsolódó kedvezmények, nyereményjátékok a belépőjegy vásárlásával vehetőek igénybe.

6.2. A Rendszergazda az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles a Sweet Wedding Kiállítás honlapján tájékoztató hirdetményt közzétenni, továbbá a Jegyvásárlókat e-mailben értesíti, megjelölve a változás hatálybalépésének időpontját.

6.3. Az érvénytelen (nem beazonosítható, letiltott, megszüntetett, vagy lejárt) belépőjegy a Kiállításra való belépésre, kedvezmények igénybevételére és a nyereményjátékokon való részvételre nem jogosít.

6.4. A belépőjegy átruházható, erről a Rendszergazdát emailben értesíteni szükséges, ellenkező esetben elutasíthatjuk a Kiállításra való belépést.

 

 1. A belépőjegy letiltása, pótlása

7.1. A Rendszergazda jogosult letiltani a belépőjegyet, ha

 1. a) a belépőjeggyel való bármilyen visszaélésről szerez tudomást;
 2. b) a Jegyvásárló nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

7.2. A Jegyvásárló is jogosult kérni beépőjegye letiltását, amennyiben visszaélés gyanúja felmerül. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek – függetlenül annak közlési módjától – tartalmaznia kell a Jegyvásárló nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét. A Clubtulajdonos a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a belépőjegy letiltása végett.

7.3. A Jegyvásárló az új belépőjegy igénylésével azonos módon igényelheti a belépőjegy pótlását, fizetési kötelezettsége viszont nem fog keletkezni.

 

 1. Elállási/Felmondási jog

8.1. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után, jelen esetben a Sweet Wedding Kiállítás napján felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

8.2. Ön a jegyvásárlástól számított 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

8.3. Rendezvények esetén tudomásul veszi, hogy a rendeléstől számított 3 napon túl nem él a felmondás, illetve elállás joga. Amennyiben Ön mégsem tud, vagy nem jelenik meg, az Ön által már előzetesen befizetett rendezvény díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a rendezvény előtti 14 napban történik. Ebben az esetben nem él a 3 napos felmondási, illetve elállási jog. Így azzal vállalja azt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs.

8.4. A Sweet Wedding Kiállításon való részvételi jogosultságát, beleértve a belépőhöz járó kedvezményeket, nyereményjátékon való részvételi lehetőségeket átruházhatja másnak, ha mégsem tud, vagy nem kíván részt venni az eseményen. Ebben az esetben legkésőbb a rendezvényt megelőző második nap éjfélig szükséges eljuttatni az átruházási szándékát részünkre írásos formában (postai úton, vagy emailben), melyben megjelöli azt a jegyvásárlót, aki átruházza a belépőjegyét, illetve azt a személyt, aki kapja az átruházott belépőjegyet.

8.5. Amennyiben a rendezvény vis major következtében elmarad, úgy a Szolgáltató kötelessége, hogy belátása szerint vagy online nézhető formában hozzáférést biztosítson a rendezvény tartalmával megegyező tartalomhoz, vagy pedig azt egy másik időpontban meghirdesse, amire a korábban vásárolt jegyeket elfogadja. Vis major esetén a rendezvény részvételi díja nem jár vissza, viszont az új időpontban díjmentes részvétel biztosított, vagy az online hozzáférés díjmentesen biztosított.

 1. Vegyes rendelkezések

9.1. A Jegyvásárló az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ – illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Rendszergazda segítségét, az alábbi elérhetőségeken: info@sweetweddingclub.hu vagy a +36 30 691 4180-as telefonszámon.

9.2. A Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-el kapcsolatban a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

9.3. A Rendszergazda a Jegyvásárlóval szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az adatkezelésre vonatkozó mindenkori aktuális jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Rendszergazda a belépőjegy esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

9.4. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Jegyvásárlót ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

 1. a) a Jegyvásárló nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;
 2. b) a Jegyvásárló nem fejezi be a jegyvásárlási folyamatot;
 3. c) a Jegyvásárló a belépőjegyét nem rendeltetésének megfelelően használja;

9.5. A Jegyvásárló a belépőjegy vásárlása során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a Rendszergazda hírleveleinek és tájékoztató kiadványainak e-mailben való megküldéséhez.

9.6. A Rendszergazda és a Jegyvásárló között a belépőjeggyel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

9.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.